صفحۀ اصلی
 
جشنواره‌ها
 
نمایشگاه آثار تصویری
 
نمایشگاه آثار ادبی
 
پرسش‌های متداول
 
ارتباط با طوبی
 
درباره طوبی
 

 

فصل

توضیح:

فرستنده: سحر احمدی
تعداد بازدید: 2682
نظرشما
1 2 3 4 5 
 

مترسک

توضیح:

فرستنده: محمد حیدری
تعداد بازدید: 2596
نظرشما
1 2 3 4 5 
 

بامشاد

توضیح:
بامشاد

فرستنده: نرگس طهماسبی
تعداد بازدید: 2551
نظرشما
1 2 3 4 5 
 

هفت سین

توضیح:
نقاشی به وسیله كامپیوتر توسط محمد جعفری 10 ساله

فرستنده: علی جعفری
تعداد بازدید: 2695
نظرشما
1 2 3 4 5 
 

گردش پروانه ها

توضیح:
این نقاشی گردش پروانه ها رابرفرازگلهاوسبزه زارهانشان می دهدکه نشانه ای از آغاز فصل بهاراست.

فرستنده: زهرا فیروززارع
تعداد بازدید: 2482
نظرشما
1 2 3 4 5 
 

نشخوار زرافه ها

توضیح:
این نقاشی زرافه هارادرحال خوردن برگ درختان نشان می دهد.

فرستنده: زهرا فیروززارع
تعداد بازدید: 2467
نظرشما
1 2 3 4 5 
 

درختان میوه

توضیح:
این نقاشی درختانی راكه میوه آنهابه ثمرنشسته است را نشان می دهد.

فرستنده: زهرا فیروززارع
تعداد بازدید: 2463
نظرشما
1 2 3 4 5 
 

زندگی کفشدورکها

توضیح:
دراین نقاشی زندگی چند کفشدوزک درصحرا دراطراف یک درخت نشان داده می شود.

فرستنده: زهرا فیروززارع
تعداد بازدید: 2423
نظرشما
1 2 3 4 5 
 

میمون

توضیح:
هفت سین

فرستنده: محمد آخوند حفیظی
تعداد بازدید: 2554
نظرشما
1 2 3 4 5 
 

توضیح:

فرستنده: فائزه رهگذر
تعداد بازدید: 2221
نظرشما
1 2 3 4 5 
 

1  2  3  »

 
 Home | Site map | Contact us | About us
Copyright 2002-2005 TOOBAA cultural group (None Government Organization) . All rights reserved.
 

953